Regler & Vilkår

 

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER FOR KULTURBANNER

 

Nedenfor er standard vilkår for kulturbanner beskrevet og endvidere gengives uddrag af betingelserne for opsætning af kulturbannere på vejareal i Københavns Kommune.

 

BETINGELSER FOR OPSÆTNING AF KULTURBANNERE

 

1. Tilladelsen

Først EFTER en ansøger har opnået tilladelse kan opsætning af bannere finde sted. Tilladelsen er desuden personlig og kan ikke overdrages til andre.

Tilladelsen gives pr. bannerpakke.

 

2. Vilkår for tilladelsen

Bannerne må udelukkende anvendes til annoncering for kulturbegivenheder, hvortil der er offentlig adgang og som har national betydning eller betydning for byen. Eksempler herpå er:

  Festivaler, humanitære organisationer uden kommercielt sigte, herunder Golden Days, Kulturnatten, Copenhagen Jazzfestival og store kunstudstillinger.

  Mega-begivenheder som EU-topmøder, kongeligt bryllup, HCA 2005, Index 2005, Melodi Grand Prix og lignende.

Offentlig adgang betyder i den sammenhæng både gratis og ved at betale for adgangsbillet.

 

3. Administration

Center for Veje og Renhold under Københavns Kommune administrerer ordningen og godkender såvel annoncører som bannernes budskaber.

Ordningen administreres efter "først til mølle" princippet. Nationale begivenheder kan dog have forrang.

 

4. Bannernes udseende

Bannerne må generelt udformes efter annoncørens egne retningslinier - med følgende betingelser:

  Bannerne skal fremtræde med professionelt layout og "passe ind" i bybilledet

  Størrelsen skal altid være 76,2*274,3 cm

  Være fremstillet i ikke reflekterende, lystæt presenningsdug

 • MÅ indeholde sponsornavne i.h.t. layoutskabelon (se menuen “Produktion”).

Bannerne må dog ikke:

  kunne forveksles med trafikal skiltning

  indeholde lys eller lysreflekser som kan fjerne trafikanternes opmærksomhed fra trafikken.

  fornærme og/eller have upassende indhold

Der kan kun annonceres for een begivenhed pr. bannerpakke.

 

5. Iøvrigt

Center for Veje og Renhold kan - uden forudgående varsel - tilbagekalde tilladelser ved vejarbejder, trafikale omlægninger mm.

 

 

STANDARDVILKÅR

 

1. Anvendelse

kulturbanner.dk ApS udbyder i samarbejde med Harboe Skilte A/S og Københavns Kommune kulturbanner i udvalgte lysmaster i Københavns Kommune.

Disse standardvilkår gælder for enhver aftale med kulturbanner.dk ApS om kulturbanner reklame.

kulturbanner.dk ApS ydelser omfatter udleje af eksponeringsplads i den relevante periode samt produktion af bannere og opsætning / nedtagning af disse.

 

2. Aftaleindgåelse

kulturbanner.dk ApS tilbud om reklamering tager afsæt i kulturbanner.dk ApS til enhver tid gældende prisliste som udvist af hjemmesiden www.cph.kulturbanner.dk. Et tilbud er gældende 5 dage fra dets datering, medmindre andet udtrykkeligt er anført i tilbuddet, hvorefter det bortfalder.

En aftale er indgået, når Kunden har modtaget en ordrebekræftelse eller faktura fra kulturbanner.dk ApS. Ordrebekræftelse / faktura tilstræbes sendt senest 5 dage efter modtagelsen af ordren. På hjemmesiden www.cph.kulturbanner.dk anføres kravene til reklamematerialets tekniske udførelse, budskab og dimensioner. Frist for levering af produktionsfiler aftales parterne imellem.

kulturbanner.dk ApS er til enhver tid berettiget til uden ansvar at ændre aftalen med Kunden, i det omfang dette er en følge af kulturbanner.dk ApS aftale med ejeren af eller aftaleindehaveren til den pågældende eksponeringsplads.

 

3. Opsætning og nedtagning af reklamer

De aftalte tidspunkter for opsætning og nedtagning af reklamer kan uden ansvar ændres som følge af force majeure begivenheder, herunder strejke, lockout, vejrforhold, driftsforstyrrelser af enhver art samt transporthindringer og herunder trafikale forhold generelt.

Hvis visningsperioden af andre grunde forkortes med mere end 1/2 som følge af forsinkelse med opsætning af reklamerne, har Kunden ret til at hæve aftalen.

Hvis en reklame falder ned eller beskadiges, påhviler enhver omkostning forbundet med genopsætning eller reparation af reklamen Kunden, medmindre Kunden godtgør, at det indtrufne skyldes forsætlig eller groft uagtsom adfærd fra kulturbanner.dk ApS side.

kulturbanner.dk ApS er til enhver tid berettiget til uden varsel at nedtage en reklame, såfremt dette skyldes krav fra domstole, offentlige myndigheder eller berettigede krav fra tredjemand.

Kunden bærer enhver risiko for tyveri og hærværk samt hændelig skade på reklamerne.

Kunden er i intet tilfælde berettiget til at kræve erstatning eller godtgørelse af kulturbanner.dk ApS som følge af for sen eller manglende opsætning eller nedtagning af reklamen eller manglende visning af reklamen i en vis periode, medmindre det godtgøres af Kunden, at disse forhold skyldes forsætlig eller groft uagtsom adfærd fra kulturbanner.dk ApS side.

 

4. Kundens forpligtelser

Kunden leverer produktionsfiler i den tekniske udførelse og de dimensioner, der er fastsat i på hjemmesiden www.cph.kulturbanner.dk.

I tilfælde af for sen levering af reklamematerialet til kulturbanner.dk ApS, eller hvis materialet ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne, har kulturbanner.dk ApS intet ansvar for som følge heraf for sen opsætning af reklamematerialet. kulturbanner.dk ApS kan således under alle omstændigheder kræve fuld betaling for den aftalte ydelse samt godtgørelse for meromkostninger som følge af forsinkelsen eller manglerne ved det modtagne reklamemateriale. Såfremt en forsinkelse eller mangel er væsentlig, er kulturbanner.dk ApS berettiget til at hæve aftalen.

Det påhviler Kunden at iagttage, at reklamematerialet er i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven og ICCs Kodeks for Reklamepraksis og reglerne beskrevet på hjemmesiden www.cph.kulturbanner.dk. kulturbanner.dk ApS er til enhver tid berettiget til at afvise reklamemateriale, som er i strid med lovgivningen, polemisk eller af enhver anden grund i strid med kulturbanner.dk ApS politikker og værdier. Kunden vil i sådanne tilfælde ikke være berettiget til at videregive eller videresælge eksponeringsplads til tredjemand uden kulturbanner.dk ApS samtykke. Kunden er forpligtet til at friholde kulturbanner.dk ApS for ethvert tab, som kulturbanner.dk ApS måtte blive påført som følge af indholdet af reklamematerialet.

 

5. kulturbanner.dk ApS forpligtelser

kulturbanner.dk ApS er ansvarlig for indhentning af tilladelse til opsætning af reklamerne, produktion samt for opsætning og nedtagning af reklamematerialet.

Efter udløb af reklameperioden sørger kulturbanner.dk ApS for nedtagning og destruktion af reklamematerialet. Der vil kun ske tilbagelevering af reklamematerialet til Kunden, såfremt der er indgået særskilt aftale herom. Tilbageleveringen af reklamematerialet sker i givet fald på Kundens regning og risiko.

 

6. Priser og betalingsbetingelser

Betaling for kulturbanner.dk ApS ydelser omfattende udleje af eksponeringsplads i den relevante periode samt opsætning og nedtagning af reklamerne sker til enhver tid i henhold til den gældende prisliste som offentliggjort på hjemmesiden www.cph.kulturbanner.dk.

Faktura fremsendes umiddelbart efter kundens godkendelse of ordre / bestilling.

Ved for sen betaling beregnes renter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned.

 

7. Annulering af aftale

Skriftlig annullering af en ordre kan ske vederlagsfrit for kunden indtil 6 måneder før første visningsdato. Såfremt annullering sker senere end 6 måneder før første visningsdato, er kunden pligtig til at betale den fulde pris for ordren. Kunden har i denne situation ret til at anvise anden kunde, men indestår dog for den anviste kundes opfyldelse af aftalen.

 

8. Misligholdelse

kulturbanner.dk ApS er til enhver tid berettiget til at hæve en aftale, såfremt Kunden væsentligt misligholder denne. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet, men ikke udelukkende, følgende forhold: Enhver forsinkelse med Kundens betaling og Kundens anmeldelse af betalingsstandsning eller konkurs.

 

9. Tvister

Enhver tvist mellem parterne skal så vidt muligt søges løst ved forhandling.

Såfremt dette ikke er muligt, afgøres enhver tvist mellem parterne ved de ordinære domstole med Retten i Aarhus som første instans.

 

kulturbanner.dk

Tomsagervej 2  ·  8230, Åbyhøj  ·  T: 87 38 86 00  ·  CVR 31362512

kulturbanner.dk

Tomsagervej 2  ·  8230, Åbyhøj  ·  T: 87 38 86 00  ·  CVR 31362512

kulturbanner.dk

Tomsagervej 2  ·  8230, Åbyhøj  ·  T: 87 38 86 00  ·  CVR 31362512